top of page

9 ขั้นตอน ล้างมือให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรคอันตราย


9 ขั้นตอน ล้างมือให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรคอันตราย

  1. ล้างมือด้วยน้ำเปล่า แล้วใช้สบู่ หรือเจลล้างมือ (ชนิดล้างออกด้วยน้ำ) ถูบนมือให้ทั่ว

  2. เริ่มใช้ฝ่ามือข้างขวา ถูกับฝ่ามือข้างซ้าย

  3. ใช้ฝ่ามือขวาถูหลังมือซ้าย และสลับใช้ฝ่ามือซ้ายถูหลังมือขวา

  4. ใช้นิ้วมือทั้ง 5 ของมือขวาถูซอกนิ้วทั้ง 5 ของมือซ้าย แล้วสลับเป็นนิ้วมือซ้ายถูซอกนิ้วมือขวา

  5. ใช้นิ้วมือขวากำรอบนิ้วโป้งของมือซ้าย และหมุนถูไปมา 3-5 ครั้ง ทำแบบเดียวกันจนครบทุกนิ้วทั้งสองมือ

  6. ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือทั้งสองข้าง เน้นซอกเล็บเป็นพิเศษ

  7. ใช้นิ้วมือหมุนถูรอบข้อมือทั้งสองข้าง

  8. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำเปล่า จนกว่าฟองจะหมด มือหายลื่น

  9. เช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง และสะอาด

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, www.sanook.com

ภาพ :iStock


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page